Strefa Pacjenta

Informacja dla Pacjentów

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Dokumentację medyczną udostępnia się*:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 2.  Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji Idealdent.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kliniki. 

Odbiór kopii dokumentacji medycznej w REJESTRACJI w godz. pracy kliniki.

*Szczegółowe informacje odnośnie udostępniania dokumentacji medycznej są dostępne w Regulaminie Organizacyjnym w miejscu ogólnodostępnym na recepcji Idealdent ul. 1 Maja 5, w Wyszkowie.

Zgodnie z  art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 2022 poz.1876) od dnia 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:

•       1 strona wyciągu albo odpisu 14,25 zł (brutto)

•       1 strona kopii albo wydruku 0,50 zł (brutto)

•       udostępnienie na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2,85 zł brutto

*Szczegółowe informacje w Rejestracji / sekretariatach placówek.

pastedGraphic.png


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz 159 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29.06.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz 1697 z późn. zm.)

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 – 50 – 64

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

 • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Szanowni Państwo,
jako pacjenci Idealdent Stomatologia macie Państwo prawa i obowiązki. Po stronie naszego personelu jest zapewnienie Państwu wszystkich udogodnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z nimi macie Państwo prawo do:

Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

Prawo Pacjenta do informacji

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.
 • Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta.
 • Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą Pacjenta.

Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych

 • Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane zachować  w tajemnicy informacje związane z Pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta (obowiązku tego nie stosuje się, gdy Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy)
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych są związane tajemnicą również po śmierci Pacjenta.

Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Pacjent ma oprawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielnie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 • W przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia i nie ma z nią przedstawiciela ustawowego, zgody na świadczenia zdrowotne nie niosące podwyższonego ryzyka dla życia lub zdrowia Pacjenta może udzielić opiekun faktyczny Pacjenta.

Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 • Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Prawo Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

 • Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent ma prawo do upoważnienia dowolnej osoby do udostępnienia jej dokumentacji medycznej Pacjenta.

Prawo Pacjenta do ochrony jego danych osobowych

 • Pacjent ma prawo do zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Prawo do składania skarg i wniosków

Regulamin placówki oraz szczegółowe prawa i obowiązki Pacjenta są dostępne w miejscu ogólnodostępnym na recepcji Idealdent ul. 1 Maja 5, w Wyszkowie.